Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.leason.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van Informatie

Leason streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, staat Leason niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Leason aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Leason en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Leason garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan, ofschoon Leason de benodigde technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Leason te corresponderen, accepteert u dit risico.

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Leason: Leason, gevestigd aan Krijtmolen 13, 8044TK te Zwolle ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76654753 en BTW nummer NL003104624B83 of een daaraan gelieerde onderneming;

Einddatum: de datum waarop de Overeenkomst eindigt zoals uiteengezet in artikel 15;

E-mail: info@leason.nl;

Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden omtrent het gebruik van het Gehuurde door de Huurder;

Gehuurde: het gehuurde product of de gehuurde producten;

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leason en Huurder voor het gebruik van het Gehuurde door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Leason en Huurder;

Producent: de producent als bedoeld in artikel 6:187 van het Burgerlijk Wetboek; en

Website: www.leason.nl.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Leason heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Leason aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Leason zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigt, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Leason daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Voor het gebruik van afbeeldingen (zoals o.a. logo’s en beeldmateriaal) van andere organisaties heeft Leason toestemming gevraagd en verkregen van de betreffende organisaties. Indien hier vragen over bestaan wil Leason u nadrukkelijk verzoeken om contact op te nemen.