Privacyverklaring

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Leason of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Martijn van Dijk

Onderneming: Leason handelsnaam onder Rondt Zwolle

Bezoekadres: Krijtmolen 13, 8044 TK  Zwolle

E-mail: info@leason.nl

Telefoonnummer: 06-81443751

KvK-nummer: 76654753

Leason is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Leason is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Leason is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Leason, waaronder http://www.leason.nl/.

Leason verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Leason opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Leason. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Leason om de overeenkomst uit te voeren.

Leason gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens en doet er alles aan om je gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Leason altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor jou ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk je gegevens te verwijderen, kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Leason worden de volgende persoonsgegevens van je opgeslagen:

Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, en leeftijd van je kind/uitgerekende datum.
Voor het betalen en afhandelen van de facturen: je naam, adres, postcode en woonplaats;
Voor het versturen van de nieuwsbrieven: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
Voor het behandelen van vragen en klachten: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor je te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Leason altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@leason.nl.

Je persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indiende gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
In het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
In het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Leason gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in je gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zo lang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Leason, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Op het moment dat je klant wenst te worden, kunnen wij je gegevens verstrekken aan FocumB.V. (Focum). Focum zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid. Focum gebruikt je gegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens, zie: https://www.focum.nl/over-ons/privacy-statement-focum/.

Voor het uitvoeren van de dienst wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden verstrekt aan de fulfilment partij. Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een paymentprovider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief, worden verstrekt aan de e-mail serviceprovider. Indien je meer informatie wilt over met welke externe partijen je persoonsgegevens worden verwerkt, kun je altijd een e-mail sturen naar info@leason.nl.

Het staat Leason vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Leason ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Leason. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Leason. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Leason.